De Clique – Code Sociale Ondernemingen

Code Sociaal Ondernemen

We zijn een sociale onderneming

Sinds 2020 is De Clique lid van Social Enterprise NL. Het maken van winst is nooit het doel van onze activiteiten, maar een middel om het doel te bereiken. Wij ondernemen primair vanuit een maatschappelijke missie (impact first). Dit hebben we ook verankerd met onze Steward Owned bedrijfsstructuur. 

Ons doel is om met onze activiteiten duurzame grondstoffen ketens aan te zwengelen en te bewijzen dat het mogelijk is binnen het huidige economische systeem organische reststromen te gebruiken als grondstoffen.

Hier vind je onze statuten 

Code Sociale Ondernemingen

In december 2021 zijn wij toelaten tot de Code Sociale Ondernemingen. De Code Sociale Ondernemingen creëert herkenbaarheid en vertrouwen. Is een onderneming opgenomen in het Register, dan kan iedereen – van consument tot overheid en van medewerker tot investeerder – zien dat het, tot diep in de vezels van de bedrijfsvoering, gaat om een sociale onderneming. 

De Code is ook een stuk gereedschap op de weg naar groei en verbetering: sociaal ondernemen is een proces en in dat proces kan de Code als gids fungeren. En last but not least, door toetreding tot het Register wordt de sociaal ondernemer onderdeel van een lerend netwerk van gedreven collega’s die, ieder op hun eigen wijze, hetzelfde doel nastreven: impact first! De ondernemingen in het Register houden elkaar scherp – door peer review (collegiale evaluatie) – en stimuleren elkaar door uitwisseling van kennis en ervaringen.

Het probleem

Op dit moment worden organische reststromen uit de stad, zoals koffiedik, snijresten en andere voedselresten weggegooid bij het restafval.

Hierdoor worden deze waardevolle organische resten vernietigd in verbrandingsovens. Dit betekent dat de waardevolle nutriënten die deze organische reststromen nog hebben, niet worden benut voor bodemverbetering en nieuwe voeding. 

Onze Visie

Organische reststromen worden producten die stad en bodem voeden

Onze Missie

Zorgen dat stedelijke organische reststromen optimaal worden verwaard en dat de afzetmarkt voor producten uit organische reststroom-ketens toeneemt.

Onze Oplossing

De Clique haalt bij de bron uit het afval gehouden en gescheiden organische reststromen zoals koffiedik, sinaasappelschillen en snij – en voedselresten CO2-neutraal op. Deze grondstoffen vormen de basis voor nieuwe lokale producten, die wij terug leveren aan de stad. Zo creëren we waardevolle, kortere en lokale circulaire ketens. 

Over De Clique

De Clique werd in 2019 in Utrecht opgericht door een groep gedreven en ervaren sociaal ondernemers. Het zeer ondernemende team achter De Clique heeft vele jaren ervaring in het starten en opschalen van succesvolle bedrijfsvoering in de grondstoffen-, voedsel- en technologiesector waaronder BinBang, Fairphone and Fungi Factory.

Momenteel heeft De Clique meer dan 100 klanten waaronder winkelcentrum Hoog Catharijne, Tivoli Vredenburg en Universiteit Utrecht waar organische reststromen  opgehaald worden. Deze worden als grondstoffen gebruikt om lokale producten te ontwikkelen die daarna weer in de stad gegeten worden.

De Clique heeft de ambitie om de blueprint uit te rollen naar andere steden zoals Den Bosch, Amsterdam en Rotterdam. Utrecht dient hiervoor als blauwdruk.

Onze grondstoffen service

Met onze grondstoffen service halen we CO2-neutraal gescheiden organische reststromen zoals koffiedik, snij- en voedselresten op bij bedrijven, supermarkten en horeca in stedelijke gebieden.

Onze hulp bij het scheiden van organische reststromen resulteert in 70% waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten na drie maanden. Met ons registratiesysteem levert De Clique de klant rapportages, zodat duurzaamheidsdoelen behaald kunnen worden.

De grondstoffen die de stad biedt, zijn de basis voor nieuwe producten die vervolgens terug verkocht worden aan de klanten in de stad.

De Clique verdient haar geld met de inkomsten uit de grondstoffen service, gecombineerd met de verkoop van circulaire producten.

Wij bieden onze service en producten aan ieder bedrijf dat een keuken of cateringfaciliteit heeft. Voorbeelden hiervan zijn: restaurants, winkelcentra, grote bedrijven en scholen. Momenteel ligt de focus op Utrecht en omgeving. 

De producten 

Naast onze eigen productie met opgehaalde grondstoffen, bouwen we aan een lokaal ecosysteem van partners. We zorgen dat de stromen vers en schoon in monostromen blijven, zodat partners nieuwe producten kunnen maken met deze grondstoffen. 

Een groot deel van de organische grondstoffen wordt omgezet in voedingsbodem waarmee groenten en kruiden kunnen worden gekweekt en de bodem wordt hersteld. Met onze oesterzwammenkwekerij leveren wij vleesvervangers aan producenten die daar weer verschillende producten van maken. We hebben samenwerkingen voor producten gebaseerd op sinaasappelschillen en snij- en etensresten.

Onze waardeketens

We gebruiken daarvoor 3 waardeketens.

Ons impactmodel is gebaseerd op het sluiten van de ketens voor organische reststromen.

Kweekgrond ketens 

grondstoffen worden gebruikt voor compost en kweekgrond voor (innovatieve) landbouw en teelt, waarbij we ons richten op het verbeteren van de bodemkwaliteit en verhogen van de nutriënt waarde in de daarop gekweekte producten. Circulaire producten die voortkomen uit onze kweekgrond ketens zijn bijvoorbeeld verse oogst kruiden en groenten en oesterzwam producten.

Ingrediënt ketens 

grondstoffen worden verwerkt en direct toegepast in ‘food’ producten. Hiermee behouden we de meeste waarde van de grondstof. Circulaire producten die voortkomen uit onze ingredient ketens zijn bijvoorbeeld smaakmakers, bier, brood, thee, limonade

Diervoeder ketens 

grondstoffen worden gebruikt voor diervoeder, waardoor we waardevolle landbouwgrond besparen. Circulaire producten die voortkomen uit onze diervoederketens zijn bijvoorbeeld eieren, zuivel en vlees. 

Onze Impact

Impact meten vinden wij belangrijk om te zien in hoeverre wij de doelstellingen van onze missie behalen, op wie en wat dit positieve effecten heeft en daarop te kunnen sturen. 

We hebben onze impact doelstellingen (KPI’s) bepaald en meten onze resultaten hierop. Ook communiceren we de impact resultaten per klant aan onze grootste klanten met gerichte impact rapportages op de KPI’s per klant zodat zij inzicht krijgen in hun impact en daar verder op kunnen sturen om deze te vergroten. 

We gebruiken de volgende impact KPI’s:

1 – Zorgen dat stedelijke organische reststromen optimaal worden verwaard

KPI 1 a – Totale hoeveelheid vermeden CO2 

KPI 1 b – Aantal kilo’s opgehaalde reststromen

2 – Producten gebaseerd op deze stromen krijgen een grotere afzetmarkt

KPI 2 a – Totale omzet producten

KPI 2 b – Aantal producten in ons assortiment (met een drempel omzet)

Onze totale impact resultaten op elk van de KPI’s rapporteren we periodiek aan onze aandeelhouders en we spreken hierover in de periodieke (formele en informele) aandeelhoudersvergaderingen. 

Aan de hele wereld communiceren we de belangrijkste impact resultaten op onze website. In 3 cijfers: hoeveelheid bedrijven die mee doen, kg hergebruikte grondstoffen en kg CO2 besparing. Hierop zullen we cumulatief rapporteren, dus vanaf de start van De Clique.

Volgende stappen zijn om onze Theory of Change verder expliciet uit te werken, onze impact berekeningen steeds completer en grondiger te maken en de effecten op onze stakeholders concreet verder te onderzoeken, meten en onderbouwen. Dat zal een voortdurend proces van verdieping zijn, het Impactpad NL (bestaande uit 5 niveau’s) kan daarbij een mooie gids zijn.

Met onze gemeten KPI’s overall en per klant lijken we op Niveau 4 te zitten, waarbij we Niveau 2 nog verder kunnen uitwerken (schematische ToC maken en deze naast de al verrichte validatie in ons team verder valideren met experts en andere stakeholders).

We zullen jaarlijks een verslag over de impact online zetten. Naar onze partners en klanten (grondstoffen en producenten) communiceren we wel regelmatig over hun impact. Het jaar 2021 zal het eerste jaar zijn waar we een volledig (uitgebreider) rapport hierover online zullen publiceren. Deze zullen we publiceren zodra hij gereed is. 


SDG’s

Wij maken met onze missie impact binnen de volgende SDG’s

 • Global Goal 11 – duurzame steden en gemeenschappen
 • Global Goal 12 – verantwoorde consumptie
 • Global Goal 15 – leven op het land
 • Global Goal 17 – partnerschap om doelstellingen te bereiken

Beloningsbeleid

Sinds onze oprichting, voeren wij een gematigd beloningsbeleid en blijven we ruimschoots binnen de Wet Normering Topinkomens. De verhouding tussen het hoogste en laagste salaris bedraagt momenteel een factor 2.5

Voor de salarissen van werknemers van De Clique gebruiken we de CAO Beroepsgoederenvervoer als uitgangspunt. We bereiden ons momenteel voor om de nieuwe CAO Beroepsgoederenvervoer te volgen en ons aan te sluiten bij het Pensioenfonds Vervoer.

Jaarverslagen

Hier vind je ons jaarverslag 2019/2020.

Steward ownership inrichting

Om onze maatschappelijke missie langdurig te borgen en te voorkomen dat financiële motieven ooit de overhand kunnen krijgen boven de maatschappelijke missie, hebben we gekozen voor een steward ownership governance structuur waarbij de zeggenschap wordt gescheiden van het kapitaal. 

Eind 2020 hebben alle oprichters, aandeelhouders en de onderneming zelf zich definitief aan steward ownership gecommitteerd. Dit is geborgd in onze aandeelhoudersovereenkomst. 

Dit betekent concreet dat:

 • de financiële opbrengst van de oprichters en aandeelhouders is gemaximeerd, op een redelijk rendement ten opzichte van de initiële investering;
 • per eind 2022 de zeggenschap op alle aandelen zal overgaan naar een Steward Foundation en de aandelen stemrechtloos worden. De Steward Foundation zal bestaan uit 4 missiegedreven leden, waarvan 2 uit de onderneming zelf en 2 onafhankelijke leden. De Steward Board voorziet in haar eigen opvolging, waarmee de onderneming “ van zichzelf” blijft en de zeggenschap niet verkocht kan worden; 
 • uiterlijk eind 2022 een gouden aandeel zal worden uitgegeven aan een onafhankelijke stichting met doorslaggevende zeggenschap over besluiten die het maatschappelijke karakter van De Clique in gevaar zouden kunnen brengen.

De periode tussen eind 2020 en eind 2022 is een transitie periode waarin ons steward ownership model handen en voeten krijgt. Hierin gaan we bijvoorbeeld bepalen welke organisatie ons gouden aandeel gaat houden en kiezen we de leden van de Steward Board. 

 

Stakeholders dialoog

 • onze kinderen – dagelijkse gesprekken aan de keukentafel, kinderzeggenschapsraad (KR)
 • eters en drinkers in de stad – marktonderzoeken, proeverijen
 • schillen tovenaars in de keukens – coaching en feedbackloop voor optimale scheiding en conservering, impactrapportages
 • makers van lekkers met – samenwerkingsgesprekken, feedbackloop eters & drinkers
  onze grondstoffen
 • team de Clique – maandelijkse strategiesessies met hele team, wekelijkse teamlunch
  financiers van impact – kwartaalvergaderingen aandeelhouders
 • hoeders van regels –  deelnemen aan sessies (bijv SENL Overheidscongres, met ministers, staatssecretarissen, Code Sociale Ondernemingen), Peer to Peer advies (intern opleidingstraject overheid), reacties op consultaties

We denken op dit moment na over hoe we in de toekomst ook een gecombineerde dialoog met al onze stakeholders tegelijk kunnen voeren, bijvoorbeeld door het organiseren van een jaarlijkse stakeholders dag.

Stakeholder Map